Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG FIRMY HUMANZA MIROSŁAW JARMAKOWICZ

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Definicje:
Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki Umowy zawieranej pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, drogą elektroniczną, w zakresie udziału w Kursach/Szkoleniach,
Serwis – Serwis internetowy dostępny pod adresem humanza.eu, za pośrednictwem którego Organizator umożliwia zawarcie Umowy,
Umowa – umowa zawierana pomiędzy Uczestnikiem i Organizatorem w języku polskim za pośrednictwem Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie,
Organizator – Humanza Mirosław Jarmakowicz, z siedzibą, przy ul. Warszawska 21/lok.9, 52-512 Kielce, NIP: 8991384921, REGON: 389436144, telefon: 515 271 985, e-mail: biuro@humanza.eu,
Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która uczestniczy w Kursach/Szkoleniach organizowanych przez Organizatora, po uprzednim zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu,
Szkolenie – skierowane do Uczestników wydarzenie o charakterze szkoleniowo-dydaktycznym, poświęcone sprecyzowanemu tematowi, którego głównym celem jest uzupełnienie wykształcenia, zdobycie wiedzy, oraz doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych Uczestników, prowadzone przez Organizatora lub upoważnioną przez niego osobę,
Kurs – skierowany do Uczestników odpłatny cykl Zajęć/wykładów/warsztatów (zw. łącznie Zajęciami), kończących się egzaminem, realizowanych przez Organizatora w celu podniesienia kompetencji
Zadatek – zastrzeżenie umowne o którym mowa w art. 394 k.c. służące zabezpieczeniu interesów Umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu.
Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w § 5 Regulaminu.
Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, na jego stronie internetowej Humanza.eu w sposób który umożliwia bezpłatne zapoznanie się z Regulaminem, jego pobranie i utrwalenie. Regulamin jest także dostępny w miejscu w którym odbywa się Kurs/Szkolenie, w czasie jego trwania.

§ 2 ZASADY UCZESTNICTWA W KURSACH/SZKOLENIACH

Przed wzięciem udziału w Kursie/Szkoleniu Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem oraz zaakceptować jego postanowienia.
Szkolenia/Kursy są prowadzone na zasadach określonych w Regulaminie oraz zgodnie z przepisami prawa polskiego.
Uczestnicy Szkoleń/Kursów zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
W ramach korzystania z usług Organizatora zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze obraźliwym, naruszającym dobra osobiste czy bezprawnym, szczególnie podczas trwania Szkolenia/Kursu.
Uczestnicy wszystkich Szkoleń i Kursów organizowanych przez Organizatora oświadczają, że nie będą ich utrwalać, reprodukować, nagrywać w żaden sposób i w jakiejkolwiek formie.
Organizator ma prawo do produkcji, reprodukcji i obróbki filmów wideo, nagrań audio, zdjęć, publikacji oraz innych materiałów związanych z prowadzonymi przez siebie Kursami/Szkoleniami. Na fotografowanie i utrwalanie przebiegu Kursów/Szkoleń przez Uczestników lub osoby trzecie, zgodę musi wyrazić Organizator.
Uczestnicy wszystkich Szkoleń/Kursów organizowanych przez Organizatora mogą wyrazić pisemną zgodę na utrwalanie ich wizerunku lub głosu, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video z zajęć i wykładów lub ćwiczeń, oraz na użycie ich wizerunku. Wizerunek i lub/głos Uczestników, którzy nie wyrazili zgody wobec Organizatora nie będzie wykorzystywany w żaden sposób przez Organizatora.
Organizator oświadcza że może wykorzystywać zdjęcia, nagrania audio/video i inne materiały zawierające wizerunek, podobieństwo lub głos Uczestników, którzy wyrazili zgodę zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu jedynie w celach promocyjnych, marketingowych, wizerunkowych lub w celu przygotowania szkoleń dla swoich pracowników oraz kolejnych Kursów/Szkoleń.
Organizator ma prawo do zmiany czasu i ilości przeprowadzanych zajęć i wykładów (wyłącznie z ważnych przyczyn lub w razie działania siły wyższej, tj. wystąpienia niemożliwych do przewidzenia zdarzeń i o ile nie wpłynie to na jakość świadczonych usług), w zależności od ilości Uczestników w danej grupie objętej Kursem/Szkoleniem, o czym poinformuje Uczestników Szkolenia/Kursu do końca pierwszych zajęć na których pojawią się Uczestnicy.
Organizator ma prawo do zmiany terminu danych zajęć oraz terminu rozpoczęcia bądź zakończenia Kursu/Szkolenia, (wyłącznie z ważnych przyczyn lub w razie działania siły wyższej, tj. wystąpienia niemożliwych do przewidzenia zdarzeń i o ile nie wpłynie to na jakość świadczonych usług) po uprzednim poinformowaniu Uczestników danych Szkoleń bądź Kursów i uzyskaniu ich zgody na planowane zmiany.
Ostateczny rozkład zajęć prowadzonych w ramach Kursu/Szkolenia ustalany jest przez Organizatora przed rozpoczęciem pierwszych zajęć, w związku z czym może różnić się od rozkładu zajęć przekazanego Uczestnikom przed rozpoczęciem Kursu/Szkolenia. Uczestnicy informowani są o wszystkich zmianach w rozkładzie zajęć z odpowiednim wyprzedzeniem.
Kurs odbyty przez Uczestnika kończy się egzaminem. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu końcowego Uczestnik Kursu otrzymuje stosowny certyfikat.
Poprzez udział w Kursie/Szkoleniu Uczestnik otrzyma usługi i zajęcia dydaktyczne oraz propozycje dalszych działań podnoszących jego kompetencje.
Organizator nie gwarantuje Uczestnikom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z danymi zajęciami, w szczególności Organizator nie odpowiada za skutki niewłaściwego korzystania przez Uczestników z dostarczanych usług .
Uczestnik jest odpowiedzialny za sposób, w który korzysta z przedstawionych mu propozycji z zakresu podnoszonych kompetencji, w szczególności za wykorzystywanie ich i wykonywanie niezgodnie z instrukcjami osoby prowadzącej dane szkoleni/kurs.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Uczestników, wynikłe wskutek działania siły wyższej w rozumieniu przepisów prawa polskiego.
Uczestnikami mogą być wyłącznie osoby które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Zapisanie się na Kurs/Szkolenie.


§ 3 CENY/PŁATNOŚCI
Ceny podane w Serwisie wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki.
O całkowitej wysokości ceny Kursu/Szkolenia z wyszczególnieniem kwoty Uczestnik informowany jest każdorazowo przed zawarciem Umowy.
Usługi świadczone przez Organizatora w ramach Szkoleń/Kursów są płatne.
Zgłoszenie się Uczestnika na Kurs/Szkolenie wiąże się z obowiązkiem zapłaty, poprzez uiszczenie ceny, przebiegające dwuetapowo:
Bezpośrednio po złożeniu zamówienia i zawarciu Umowy drogą elektroniczną poprzez naciśnięcie w Serwisie odpowiedniego pola (przycisku) Kupuję i płacę, – Uczestnik jest zobowiązany do wpłacenia określonej przez Organizatora kwoty pieniężnej, z góry – w formie zadatku, na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora z tytułu Umowy zawartej przez Uczestnika z Organizatorem na podstawie niniejszego Regulaminu. W przypadku niedojścia do skutku Umowy z winy Organizatora Uczestnik ma prawo dochodzić zwrotu środków w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy drogą mailową lub telefoniczną.
 
Rezygnacja ze zgłoszenia na Kurs/Szkolenie, tj. rozwiązanie Umowy przez Uczestnika lub rozwiązanie Umowy przez Organizatora z przyczyn leżących po stronie Uczestnika ze względu na naruszenie istotnych postanowień Umowy, do których zalicza się w szczególności nieuiszczenie pełnej ceny za Kurs/Szkolenie zgodnie z postanowieniami par. 3 niniejszego Regulaminu oznacza przepadek wpłaconych środków. 
Uczestnik niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego upoważnia Organizatora do wystawiania faktury bez podpisu odbiorcy.
Uczestnik może dokonać płatności przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Organizatora.
Wyboru sposobu dokonania płatności dokonuje Uczestnik podczas składania zamówienia, tj. zgłaszania swojego uczestnictwa w Kursie/Szkoleniu.
Za dzień zapłaty uważa się dzień w którym środki wpłynęły na rachunek Organizatora bądź zostały wpłacone w kasie Organizatora.


§ 4 TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

W przypadku, gdy Uczestnik uważa, że sposób realizacji usług przez Organizatora nie jest zgodny z Umową lub też ma inne zastrzeżenia dotyczące sposobu wykonania usługi, ma on prawo do złożenia reklamacji.
Reklamacje należy zgłaszać w formie telefonicznej pod nr. tel. 515 271 985 lub mailowej na adres: biuro@humanza.eu lub w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora, tj. ul. Warszawska 21/lok.9, 52-512 Kielce.
Reklamacje należy składać w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z Umową usługa miała być wykonana.
Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko zgłaszającego, datę niewłaściwego wykonania reklamowanej usługi, opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi, a także żądanie osoby zgłaszającej reklamację.
Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora. W tym terminie do Uczestnika zostanie wysłany email zwrotny zawierający odpowiedź na złożoną przez niego reklamację.

§ 5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Uczestnikom będącym Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy drogą elektroniczną.
Uprawnienie powyższe nie przysługuje w przypadku świadczenia usług, jeżeli Organizator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora utraci prawo odstąpienia od Umowy.
W przypadku gdy Kurs/Szkolenie rozpoczyna się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Uczestnik ma prawo odstąpić od Umowy, jednak Uczestnik w takiej sytuacji ma obowiązek zapłaty za usługi wykonane przez Organizatora do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty należnej Organizatorowi oblicza się w takiej sytuacji proporcjonalnie do zakresu spełnionych przez Organizatora usług w stosunku do uzgodnionej w Umowie Ceny.
Aby skutecznie odstąpić od Umowy wystarczy przesłać oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na adres Administratora w formie pisemnej lub elektronicznej, w przewidzianym ustawowo terminie. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr. 1 do Regulaminu.
W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy przez Uczestnika, zadatek o którym mowa w paragrafie 3 niniejszego Regulaminu podlega zwrotowi na rzecz Uczestnika bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń na rzecz Organizatora, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.
Uprawnienie Uczestnika będącego przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego, do odstąpienia od Umowy – zostaje całkowicie wyłączone.

§ 6 DANE OSOBOWE i PRAWA AUTORSKIE

Dane osobowe przetwarzane są przez Organizatora wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności Serwisu - www.humanza.eu.
Wszelkie utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – w szczególności, zdjęcia, pliki audio i wideo oraz teksty wykorzystywane przez Organizatora lub umieszczone na stronie serwisu www.ats-sport.pl, podlegają ochronie prawno-autorskiej i nie mogą być kopiowanie, powielane ani wykorzystywane w jakikolwiek sposób w części lub w całości bez wyraźnej zgody Organizatora, w tym w szczególności nie mogą być wykorzystywane do celów marketingowych, ani wykorzystywane w celach komercyjnych przez osoby trzecie.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny.
Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Uczestnika będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
Wszelkie spory między Organizatorem, a Uczestnikami będą rozstrzygane w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Uczestnik może również zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego bądź złożyć wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uczestnik może także złożyć swoją skargę z wykorzystaniem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
W przypadku sporu Organizatora z Uczestnikiem będącym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego, w związku z Umową zawartą na podstawie niniejszego Regulaminu sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie sąd właściwy według siedziby Organizatora.
W przypadku sporu Organizatora z Uczestnikiem będącym konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy według przepisów prawa polskiego.
Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, przy czym zmiany wprowadzane w Regulaminie, nie mają na celu naruszać praw Uczestników, nabytych przed wprowadzeniem zmian.
O każdych zmianach Organizator będzie informować poprzez stronę Serwisu internetowego www.humanza.eu z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiany będą wchodzić w życie nie wcześniej niż po 5 dniach od ich ogłoszenia i nie będą dotyczyły Umów już zawartych pomiędzy Organizatorem i Uczestnikiem.
Wszystkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
Regulamin obowiązuje od dnia 01 styczeń 2022 r.

Mobirise Website Builder
O Nas

Podnosimy kompetencje ludzi i organizacji. 
Skutecznie pomagamy przedsiębiorcom osiągnąć swój maksymalny potencjał. Najważniejszy jest człowiek!

Made with ‌

HTML Code Creator